A A A Powiększ tekst
Mapa strony
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Zasiłek rodzinny przysługuje na dzieci do 18 roku życia lub nauki w szkole nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przyznawany jest na okres zasiłkowy, który trwa od dnia 1 listopada do 31 października następnego roku. Świadczenia przyznawane są od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z kompletem dokumentów. Wnioski na kolejny okres zasiłkowy można składać września.

Prawo do zasiłku rodzinnego mają rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 674,00 złotych miesięcznie, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – 764,00 złotych.


Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

- 95,00 zł na dziecko w wieku 0-5 lat
- 124,00 zł na dziecko w wieku 6-18 lat
- 135,00 zł na dziecko w wieku 19-24 lat

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

- dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim
- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej
- osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej
- pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
- osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne, na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd chyba że:

- rodzice lub jedno z rodziców nie żyje,
- ojciec dziecka jest nieznany,
- powództwo o alimenty od drugiego z rodziców zostało oddalone,
- sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczeń alimentacyjnych na rzecz tego dziecka.Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki. Dodatek nie przysługuje, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny.

Dodatki do zasiłku rodzinnego :

z tytułu urodzenia dziecka

Dodatek przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł, na dziecko do ukończenia pierwszego roku życia. Dodatek przysługuje na każde przysposobione dziecko oraz na każde dziecko urodzone podczas jednego porodu. Dodatek przysługuje jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie w okresie korzystania z urlopu wychowawczego jeżeli dziecko znajduje się pod faktyczną opieką matki, ojca, opiekuna faktycznego lub prawnego. Dodatek przysługuje nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy, 36 miesięcy w przypadku opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu lub 72 miesięcy, jeżeli opieka sprawowana jest na dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Dodatek nie przysługuje jeżeli osoba :

- bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy
- podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inna pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem
- dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem
- w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego
- korzysta ze świadczenia rodzicielskiego

z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Dodatek przysługuje samotnie wychowującym dziecko. Dodatek przysługuje w wysokości 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 370,00 zł na wszystkie dzieci a w przypadku samotnego wychowywania dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności, kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł miesięcznie nie więcej jednak niż 160,00 zł na wszystkie dzieci. Dodatek przysługuje jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka ponieważ :

- drugi z rodziców nie żyje
- ojciec dziecka jest nieznany
- powództwo o ustalenie alimentów od drugiego z rodziców zostało oddalone

z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatek przysługuje w wysokości 90,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego

z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Dodatek przysługuje

na dziecko do  ukończenia 5 – tego roku życia w wysokości 90,00 zł miesięcznie

na dziecko w wieku powyżej 5 – tego roku życia w wysokości 110,00 zł miesięcznie do ukończenia 24 – tego roku życia. Dodatek przyznawany jest na dzieci do ukończenia 16 – tego roku życia, jeżeli legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz na dzieci powyżej 16- tego roku życia do ukończenia 24 – tego roku życia, jeżeli legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności

z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek przysługuje jednorazowo, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego,
w wysokości 100,00 złotych. Dodatek przysługuje również na dzieci rozpoczynające przygotowanie przedszkolne („zerówki”). Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne

z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

- w związku z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły
Przysługuje w wysokości 105,00 zł miesięcznie na dziecko uczęszczające do szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązki nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjalnej w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

- w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły
Przysługuje w wysokości 63,00 zł miesięcznie na dziecko uczęszczające do szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

dodatki z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wypłaca się przez 10 miesięcy w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego

 

Druki do pobrania :