A A A Powiększ tekst
Mapa strony
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem

Zaproszenie do współpracy

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

W oparciu o art. 29 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej osoby i rodziny, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym przezwyciężać trudności związane z rodzicielstwem, opieką nad dzieckiem i wychowaniem dziecka zostając rodziną wspierającą mogą podzielić się swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

RODZINY WSPIERAJĄCE POMAGAJĄ w oparciu o własne doświadczenie i umiejętności, posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci i realizowane wzorce funkcjonowania rodziny. Rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo  i nie otrzymują wynagrodzenia a jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzinę wspierającą ustanawia Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie, ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem, wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.  Z rodziną wspierającą Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy (np. za zakupione bilety do kina, muzeum, na basen, komunikację), o której mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 447 t.j.).

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

  • opiece i wychowaniu dziecka;
  • prowadzeniu gospodarstwa domowego;
  • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Osoby zainteresowane do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę w GOPS W Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1A, tel. 862757458  i do wypełnienia wniosku.