A A A Powiększ tekst
Mapa strony
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem

Świadczenia

Świadczenia pieniężne:


Zasiłek okresowy – przysługuje osobom/rodzinom bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium dochodowe, w szczególności ze względu na niepełnosprawność, długotrwałą chorobę, bezrobocie.


Zasiłek celowy – przysługuje osobom/rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie. Jest to świadczenie jednorazowe. Jest przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, w szczególności na dofinansowanie do:


– zakupu żywności,
–zakupu leków i leczenia,
– zakupu opału,
– zakupu odzieży i obuwia,
– zakupu niezbędnych przedmiotów użytku domowego.


Specjalny zasiłek celowy– przysługuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy dochód osoby/rodziny przekracza kryterium dochodowe określone w ustawie.


Zasiłek stały- przysługuje pełnoletniej osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

 

Świadczenie niepieniężne:

 

praca socjalna,

bilet kredytowany,

składki na ubezpieczenie zdrowotne,

składki na ubezpieczenie społeczne,

pomoc rzeczowa,

sprawienie pogrzebu,

poradnictwo specjalistyczne,

interwencja kryzysowa,

schronienie,

posiłek,

niezbędne ubranie,

usługi opiekuńcze, w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,

specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,

mieszkanie chronione,

pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.